Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki

odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki

Dopóki biznesowy partner, którym jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością reguluje swoje zobowiązania nie ma powodów do niepokoju. Sytuacja zmienia się, wtedy gdy kontrahent nie płaci. A potem okazuje się, że z majątku spółki nie można uzyskać jakichkolwiek środków na zaspokojenie należności.

Wówczas to członkowie zarządu spółki odpowiadają za jej zobowiązania. Jednak, aby można było domagać się od nich należnych kwot warto wiedzieć więcej o odpowiedzialności członków zarządu spółki z o.o.

Odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za zobowiązania spółki

Żeby móc dochodzić zaspokojenia należności od osób zasiadających w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy pamiętać o konieczności spełnienia pewnych przesłanek.

Po pierwsze – szkoda. Pojęcie bardzo powszechne, ale na gruncie omawianej sprawy polega na tym, iż aktywa spółki uległy tak znacznemu zmniejszeniu, że wierzyciel/wierzyciele nie mogą zaspokoić się z majątku spółki.

Po drugie – istnienie zobowiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Dodatkowo, musi zostać stwierdzone tytułem egzekucyjnym wydanym przeciwko takiej spółce. Nie musi być to koniecznie tytuł egzekucyjny mający postać prawomocnego orzeczenia sądu, ponieważ tytuł egzekucyjny może dotyczyć także aktu notarialnego, na podstawie którego dłużnik poddał się egzekucji.

Po trzecie – bezskuteczność egzekucji z majątku spółki. Warto podkreślić, że bezskuteczność ma odnosić się do całego majątku spółki. Dowodem bezskuteczności egzekucji jest postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, którego przyczyną była właśnie bezskuteczność egzekucji.

Istotny jest również związek przyczynowo – skutkowy pomiędzy szkodą wierzyciela a tym, że nie złożono wniosku o ogłoszenie upadłości spółki.

W następnym artykule przybliżę Państwu, jakie okoliczności wyłączają odpowiedzialność członka zarządu spółki z o.o. za jej zobowiązania.