Pozasądowy sposób dochodzenia roszczeń w sprawach medycznych

Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych

W jednym z wcześniejszych postów poruszyłam temat dwóch dróg dochodzenia przez pacjentów roszczeń w przypadku błędu medycznego. Dziś chciałabym się skupić na postępowaniu przed Wojewódzką Komisją do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych. To właśnie pozasądowy sposób dochodzenia roszczeń w sprawach medycznych.

Uregulowała je ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zawiera też pewne odmienności.

Pierwszą z nich jest to, że pacjent składając wniosek od komisji (właściwej miejscowo z uwagi na siedzibę szpitala) zwraca się o ustalenie zdarzenia medycznego i przyznanie mu określonej kwoty pieniężnej.

Wniosek można złożyć w terminie jednego roku od dnia dowiedzenia się o zdarzeniu medycznym, jednak nie później niż 3 lata od dnia, w którym takie zdarzenie nastąpiło.

Drugą odmiennością, jest użycie pojęcia zdarzenia medycznego, a nie błędu medycznego.

Zdarzenie medyczne

Zdarzenie medyczne zdefiniowano jako zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo śmierć pacjenta będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną:

a) diagnozy, jeśli spowodowała niewłaściwe leczenie albo opóźniła właściwe leczenie, przyczyniając się do rozwoju choroby;
b) leczenia, w tym wykonania zabiegu operacyjnego;
c) zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.

Po wpłynięciu takiego wniosku, powiadamia się o tym szpital, który uczestniczy w postępowaniu. W postępowaniu może uczestniczyć również ubezpieczyciel danego szpitala. Członkowie składu orzekającego komisji (skład orzekający liczy 4 osoby, po 2 prawników i lekarzy mających odpowiednie doświadczenie) analizują dokumentację. W razie potrzeby wzywają personel medyczny w celu złożenia wyjaśnień, a także zasięgają opinii biegłych. Te czynności umożliwiają ustalenie, czy doszło do zdarzenia medycznego oraz wskazania jak kwota pieniężna jest adekwatna.

Następnie, wojewódzka komisja wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym albo jego braku oraz sporządza uzasadnienie. Istotne jest to, że ubezpieczyciel jest związany orzeczeniem komisji i w terminie 30 dni od otrzymania zawiadomienia o orzeczeniu komisji powinien przedstawić pacjentowi propozycję kwoty odszkodowania i/lub zadośćuczynienia.

Pacjent po otrzymaniu od ubezpieczyciela wskazanej propozycji w ciągu 7 dni powinien poinformować o tym czy ją przyjmuje. Jeżeli ją przyjmie, wówczas oświadcza, że zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z wystąpieniem tego zdarzenia medycznego.

Odmowa przyjęcia propozycji ubezpieczyciela oznacza, że pacjent może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. Materiał dowodowy zgromadzony w toku postępowania może pomóc pacjentowi w dowiedzeniu swoich racji. Przy czym sąd nie jest związany orzeczeniem wojewódzkiej komisji o zdarzeniu medycznym.

Tak pokrótce przedstawia się postępowanie pozasądowe. Jeżeli masz pytania dotyczące Twojego indywidualnego przypadku, napisz na k.zalewska@radcazalewska.pl