Pozew o rozwód – sposób na rozwiązanie małżeństwa

Pozew o rozwód – sposób na rozwiązanie małżeństwa. W tym artykule dowiesz się o tym, jak przygotować pozew o rozwód. Ale także do którego sądu go złożyć. Opowiem też jakie skutki związane są z orzeczeniem rozwodu o winie którejś ze stron.

Pozew o rozwód – sposób na rozwiązanie małżeństwa

– przesłanki

W kodeksie rodzinnym i opiekuńczym wskazano na przesłanki rozwodu, którymi są trwały i zupełny rozkład pożycia. Oczywiście dotyczy on rozkładu pożycia w aspekcie emocjonalnym, gospodarczym oraz fizycznym. Są to pozytywne przesłanki rozwodu. Ale co oznacza trwałość oraz zupełność rozkładu pożycia. Najprościej rzecz ujmując jest to taka sytuacja, w której nie jest możliwe ze względu na upływ czasu, ale także relacje pomiędzy małżonkami naprawienie małżeństwa. Rozkład pożycia może nastąpić nie tylko ze względu na np. zdradę małżeńską. Może nastąpić także z uwagi na niezgodność charakterów małżonków, nałogi lub inne sytuacje, które uniemożliwiają dalsze wspólne życie.

Należy pamiętać, że oprócz pozytywnych przesłanek rozwodowych, istnieją negatywne przesłanki, mianowicie:

Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny, jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia.

Mając na uwadze dobro wspólnych małoletnich dzieci, należy zauważyć że często konflikt pomiędzy małżonkami jest tak silny, iż wychowywanie dzieci w takiej atmosferze będzie dla nich bardziej szkodliwe, niż orzeczenie rozwodu pomiędzy rodzicami.

Odmowa orzeczenia rozwodu z uwagi na sprzeczność z zasadami współżycia społecznego będzie mieć miejsce wówczas, gdy jeden z małżonków żąda rozwodu, aby nie musieć sprawować opieki nad np. ciężko chorym małżonkiem, potrzebującym codziennej pomocy oraz wsparcia.

W pozwie o rozwód, powinno zostać wykazane spełnienie przesłanek pozytywnych, ale także podkreślenie, że nie zachodzą negatywne przesłanki uniemożliwiające orzeczenie rozwodu.

Pozew o rozwód – z orzeczeniem o winie czy bez?

To częste pytanie, które zadaje osobom konsultującym się ze mną w sprawach rozwodowych. Jeżeli małżonkowie dochodzą do wniosku, że nie chcą dalej iść razem przez życie i zależy im na szybkim rozwiązaniu małżeństwa to rozwiązanie jest najkorzystniejsze. Zwłaszcza gdy istnieje możliwość porozumienia się co do opieki nad wspólnymi dziećmi małżonków.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których Klienci chcą wystąpić z pozwem z orzeczeniem o winie męża lub żony. Występując z takim pozwem, należy posiadać dowody, które pomogą wykazać w sądzie zasadność orzeczenia winy strony. Może się również tak zdarzyć, że rozwód zostanie orzeczony z winy obojga małżonków. Dzieje się tak wówczas, gdy sąd uzna, że obie strony przyczyniły się do rozpadu małżeństwa.

Przesądzenie o winie jednej ze stron wiąże się z pewną istotną kwestią. Mianowicie jest nią możliwość dochodzenia alimentów. Z takiego rozwiązania może skorzystać rozwiedziony małżonek, który nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia i który znajduje się w niedostatku. Nie jest to jednak jedyna sytuacja, której można żądać alimentów od byłego męża lub żony.

Otóż, jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód doprowadził do istotnego pogorszenia się warunków życiowych niewinnego małżonka, może żądać alimentów. Może to zrobić nawet wówczas gdy nie znajduje się on w niedostatku.

Z tego właśnie powodu zanim wystąpimy z pozwem o rozwód, w którym będziemy żądań orzeczenia wyłącznej winy strony należy się zastanowić, czy małżonek lub małżonka nie będzie w stanie zarzucić nam tego samego i co gorsza usiłować to wykazać.

Należy jednak wyjaśnić, że obowiązek ten wygasa z chwilą zawarcia przez małżonka uprawnionego do alimentów nowego związku małżeńskiego. Drugim przypadkiem wygaśnięcia tego obowiązku jest upływ 5 lat od orzeczenia rozwodu. Przy czym wyjątkowe okoliczności mogą wpłynąć na jego przedłużenie.

Co zawrzeć w pozwie o rozwód?

W pozwie o rozwód należy zawrzeć żądanie, czy rozwiązanie małżeństwa przez rozwód ma nastąpić z orzeczeniem o winie lub bez. Ponadto, należy przytoczyć dowody. Wśród nich znajduje się skrócony odpis aktu zawarcia małżeństwa, ale także inne dowody przemawiające za orzeczeniem rozwodu.

Inaczej wygląda sytuacja, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci. Wówczas konieczne jest rozstrzygnięcie o tym, komu będzie przysługiwać władza rodzicielska. Ale także gdzie będzie znajdować się miejsce zamieszkania dziecka, w jaki sposób będą odbywać się kontakty z dzieckiem. Istotne jest także określenie wysokości alimentów. Co ważne, kwestie te można uregulować na podstawie porozumienia rodzicielskiego, którym sąd może posiłkować się wydając wyrok.

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Pozew o rozwód składa się do sądu okręgowego, w którym małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, jeżeli jedno z nich nadal tam mieszka. W przeciwnym razie pozew o rozwód składa się do sądu okręgowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania pozwanego. Jeżeli nie da się również tego miejsca zamieszkania określić – do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania powoda.

Opłata sądowa od pozwu o rozwód

Wysokość opłaty sądowej wskazano w art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych i obecnie wynosi 600,00 zł. Opłatę tą uiszcza się na rachunek bankowy sądu, do którego wnoszony jest pozew. Potwierdzenie uiszczenia tej opłaty załącza się do pozwu.

Jeżeli masz pytania lub wątpliwości związane z pozwem o rozwód, zapraszam do kontaktu.